Phân tử C3H9N có số đồng phân amin là :         

A.

A. 3        

B.

B. 4        

C.

C. 5        

D.

D. 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các đồng phân amin của C3H9N là: img1

cách 2: 3=3+0+0=2+1+0=1+1+1=> có 4 đồng phân

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...