Phạm Hồng Thái thực hiện việc mưu sát toàn quyền Méclanl vào thời gian nào?

A.

Ngày 11 - 11 - 1924.

B.

Ngày 19 - 6 - 1925

C.

Ngày 19 - 6 - 1924

D.

Năm 1923

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 19 - 6 - 1924

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...