Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?  

A. Ở tilacôit
B. Ở chất nền
C. Ở màng ngoài
D. Ở màng trong
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...