Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?  

A. Ở tilacôit
B. Ở chất nền
C. Ở màng ngoài
D. Ở màng trong
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...