Peter was _______ a hurry to go so he did not stop to greet me.

A.

in

B.

on

C.

with

D.

over

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:to be in a hurry

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...