Oxi thải ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

A.

Trong giai đoạn cố định CO2.

B.

Tham gia truyền electron cho các chất khác.

C.

Trong quá trình quang phân ly nước.

D.

Trong quá trình thủy phân nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ quá trình quang phân ly nước.

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...