Oxi hóa một ancol đơn chức no A có bột Cu xúc tác, được B. Oxi hóa B với xúc tác Pt thu được axit D. Cho D tác dụng với dung dịch kiềm được muối E. Cho E tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 được Ag kim loại.Công thức cấu tạo của A, B, D, E lần lượt là:

A.

(A): CH3OH; (B): CH3CHO; (D): HCOOH; (E): HCOONa.

B.

(A): CH3OH; (B): HOC-CHO; (D): CH3COOH; (E): HCOONa.

C.

(A): CH3OH; (B): HCHO; (D): HCOOH; (E): HCOONa.

D.

(A): C2H5OH; (B): CH3CHO; (D): CH3COOH; (E): CH3COONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(A): CH3OH; (B): HCHO; (D): HCOOH; (E): HCOONa.

Oxi hóa ancol no đơn chức chứa A ra axit D  axit D cũng là axit đơn chức no.

E tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 được Ag kim loại  E là HCOONa  D là HCOOH.

Vậy CTCT của các chất: A: CH3OH; B: HCHO; D: HCOOH; E: HCOONa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...