** Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng thân cao; a qui định tính trạng thân thấp; Gen B qui định tính trạng quả đỏ; b qui định tính trạng quả vàng. Gen D qui định tính trạng chín sớm; d qui định tính trạng chín muộn.

Xét phép lai P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd).

F1 xuất hiện tỉ lệ 1 thân thấp, quả đỏ, chín sm : 2 thân cao, quả đỏ, chín sm : 1 thân thp, quả đỏ, chín muộn : 1 thân thấp, quả vàng, chín sm : 2 thân cao, quả vàng, chín sm : 1 thân thấp, quả vàng, chín muộn. Hai cặp tính trạng liên kết hoàn toàn là:

A.

chiều cao thân và thời gian chín.

B.

màu sắc quả và thời gian chín.

C.

chiều cao thân và màu sắc quả.

D.

thời gian chín, chiều cao thân và màu sắc quả.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chiều cao thân và thời gian chín.

Ta thấy 2 cặp tính trạng chiều cao thân và thời gian chín: (Aa x aa) và (Dd x Dd) không tuân theo qui luật phân li độc lập mà có tỉ lệ 1 : 2 : 1.

Vậy tính trạng chiều cao của thân và thời gian chín liên kết với nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...