Ở Việt Nam tôn giáo được coi là Quốc giáo?

A. Đạo Phật
B. Đạo Thiên Chúa
C. Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa
D. Không có tôn giáo nào
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...