Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s2p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là :

A. Ô số 16, chu kì 3, nhóm IVA
B. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA
C. Ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB
D. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...