Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s2p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là :

A. Ô số 16, chu kì 3, nhóm IVA
B. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA
C. Ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB
D. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...