Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, chu kì nguyên phân của tế bào sinh dưỡng gồm: kỳ trung gian hoạt động 10 phút; mỗi kỳ phân nhân hoạt động 5 phút. Sau 120 phút nguyên phân. Môi trường nội bào phải cung cấp nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn là

A.

24 nhiễm sắc thể.

B.

18 nhiễm sắc thể.

C.

120 nhiễm sắc thể.

D.

240 nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

120 nhiễm sắc thể.

Thời gian 1 chu kỳ nguyên phân là: 10 phút + (5 phút x 4) = 30 phút.

Vậy sau 120 phút tế bào nguyên phân được số lần là: 120 : 30 = 4 (lần).

 Số tế bào con được tạo ra sau 4 lần phân bào là: 24 = 16 tế bào.

 Số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường nội bào cung cấp là:

2n.(24 – 1) = 8.15 = 120 (NST đơn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...