** Ở ruồi giấm, cho F1 giao phối thu được F2 có tỉ lệ 204 ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh bình thường; 396 ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh bình thường: 199 ruồi giấm đực mắt trắng, cánh xẻ. Biết mỗi gen quy định một tính trạng.

Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về 2 tính trạng trên ở cả ruồi giấm đực và ruồi giấm cái trong loài?

A.

9.

B.

14.

C.

12.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

14.

Ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh bình thường  có 5 kiểu gen trong loài.

- Ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh xẻ  có hai kiểu gen trong loài.

- Ruồi giấm cái mắt trắng, cánh bình thường  có hai kiểu gen trong loài.

- Ruồi giấm cái mắt trắng, cánh xẻ có một kiểu gen trong loài là .

- Mỗi kiểu hình của ruồi giấm đực có 1 kiểu gen tương ứng.

- Vậy tổng số kiểu gen về hai tính trạng của cả giới đực và giới cái trong loài bằng: 5 + 2 + 2 + 1 + 4 = 14 kiểu gen khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...