** Ở ruồi giấm, cho F1 giao phối thu được F2 có tỉ lệ 204 ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh bình thường; 396 ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh bình thường: 199 ruồi giấm đực mắt trắng, cánh xẻ, Biết mỗi gen quy định một tính trạng.

Quy luật di truyền chi phối 2 cặp tính trạng là:

A.

Cả hai cặp tính trạng đều do gen trên NST thường.

B.

Có 1 tính trạng di truyền liên kết với giới tính, tính trạng kia do gen trên NST thường.

C.

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính và liên kết hoàn toàn.

D.

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính X, xảy ra hoán vị gen ở ruồi giấm cái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính và liên kết hoàn toàn.

+ Xét sự di truyền màu sắc mắt:

F2 phân li: Kiểu hình khác nhau ở giới tính đực và cái. Suy ra gen quy định tính trạng màu sắc mắt liên kết NST giới tính X.

F2 phân li mắt đỏ: mắt trắng = 3 : 1. Suy ra tính trạng mắt đỏ (A) trội so với mắt trắng (a).

Kiểu gen của F1: XAX( mắt đỏ) x XAY ( mắt đỏ).

+ Xét sự di truyền tính trạng hình dạng cánh:

F2 phân li kiểu hình có tỉ lệ khác nhau giữa giới đực và cái . Suy ra gen quy định hình dạng cánh liên kết với giới tính X.

F2 phân li cánh bình thường: cánh xẻ = 3 : 1. Suy ra tính trạng cánh bình thường (B) trội so với cánh xẻ (b).

Kiểu gen của F1: XBXb ( cánh bình thường) x XBY ( cánh bình thường)

+ Xét sự di truyền đồng thời cả hai tính trạng.

F2 xuất hiện ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh bình thường (), mắt trắng, cánh xẻ (). Suy ra ruồi giấm cái F1 dị hợp 2 cặp gen đã tạo nên 2 kiểu giao tử . Vậy hai cặp gen liên kết hoàn toàn trên NST giới tính X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...