** Ở ruồi giấm, cho F1 giao phối thu được F2 có tỉ lệ 204 ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh bình thường; 396 ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh bình thường: 199 ruồi giấm đực mắt trắng, cánh xẻ, Biết mỗi gen quy định một tính trạng.

Quy luật di truyền chi phối 2 cặp tính trạng là:

A.

Cả hai cặp tính trạng đều do gen trên NST thường.

B.

Có 1 tính trạng di truyền liên kết với giới tính, tính trạng kia do gen trên NST thường.

C.

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính và liên kết hoàn toàn.

D.

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính X, xảy ra hoán vị gen ở ruồi giấm cái.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...