Ở người, kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trong trường hợp nào sau đây, không cần biết nhóm máu người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của bà mẹ nào?

A.

Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.

B.

Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.

C.

Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu A và nhóm máu A.

D.

Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.

Người mẹ nhóm máu O có kiểu gen IOIO sẽ cho con một giao tử mang IO, còn con có nhóm máu AB thì lại có kiểu gen IAIB, như vậy con không có giao tử nào là IO → do đó không cần biết nhóm máu của người cha thì cũng xác định được mẹ có nhóm máu O không sinh ra con có nhóm máu AB.

Và ngược lại, người mẹ có nhóm máu AB có kiểu gen IAIB, sẽ cho con một giao tử IA hoặc IB mà con có nhóm máu O thì có kiểu gen IOIO do đó con không có giao tử nào là IA hoặc IB → người mẹ có nhóm máu AB cũng không sinh được con có nhóm máu O, không cần biết nhóm máu của cha.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...