** ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen A1, a1, A2, a2, A3, a3), phần li độc lập, tác động qua lại vi nhau để hình thành chiều cao cây. Cứ mỗi alen trội m cây n đi 20 cm.Người ta lai cây thấp nhất chưa biết chiều cao với cây cao nhất có chiều cao 210 cm.

Giả sử: Gen 1: A1 và a1; gen 2: A2 và a2; gen 3: A3 và a3.

Khi cho F1 giao phấn với nhau, ở F2 các cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...