Ở mức độ khái quát, có thể xếp các ngành công nghiệp ở nước ta thành mấy nhóm chính?

A.

3 nhóm chính.

B.

4 nhóm chính.

C.

5 nhóm chính.

D.

3 nhóm chính và 4 nhóm chính hoặc 5 nhóm chính.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...