Ở một quần thể người, bệnh M do một trong hai alen của một gen quy định. Một cặp vợ chồng: Hùng bị bệnh M còn Hương không bị bệnh M, sinh được con gái là Hoa không bị bệnh M. Hoa kết hôn với Hà, Hà không bị bệnh M và đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh M là 4/10, sinh được con gái là Hiền không bị bệnh M. Một cặp vợ chồng khác là Thành và Thủy đều không bị bệnh M, sinh được con gái là Thương bị bệnh M và con trai là Thắng không bị bệnh M. Thắng và Hiền kết hôn với nhau, sinh con gái đầu lòng là Huyền không bị bệnh M. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

(1) Xác suất để Huyền mang alen gây bệnh M là 31/65.

(2) Xác suất sinh con thứ hai là trai bị bệnh M của Thắng và Hiền là 7/144.

(3) Có thể biết chính xác kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên.

(4) Xác suất để Hà mang alen gây bệnh M là 4/7.

A.

         4

B.

         3

C.

         2

D.

         1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bệnh M do 1 trong 2 alen của 1 gen qui định

- Xét cặp vợ chồng : Thành x Thủy

Thành và Thủy không bị bệnh, sinh người con gái là Thương bị bệnh → alen bệnh là alen lặn. Qui ước : A bình thường >> a bị bệnh Do đứa con bị bệnh là con gái, mà bố không mắc bệnh → gen nằm trên NST thường. Vậy cặp vợ chồng Thành x Thủy: Aa x Aa Con : Thương bị bệnh ↔ aa  Thắng không bị bệnh ↔ A- , có dạng (1/3AA : 2/3Aa)

- Xét cặp vợ chồng Hùng x Hương

Hùng bị bệnh ↔ aa Hương không bị bệnh ↔ A- , có dạng (1/2AA : 1/2Aa) Con gái : Hoa không bị bệnh ↔ Aa

- Xét cặp vợ chồng Hoa x Hà Hoa : Aa Hà : không bị bệnh ↔ A- Hà đến từ quần thể cân bằng di truyền với tần số alen a = 0,4 Cấu trúc quần thể: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa → Hà có dạng: (3/7AA : 4/7Aa), Cặp vợ chồng Hoa x Hà : Aa x (3/7AA : 4/7Aa) Cấu trúc đời con của họ: 5/14AA : 7/14Aa : 2/14aa Con Hiền của họ không bị bệnh, có dạng : (5/12AA : 7/12Aa) - Xét cặp vợ chồng: Thắng x Hiền: (1/3AA : 2/3Aa) x (5/12AA : 7/12Aa) Cấu trúc đời con của họ: 34/72AA : 31/72Aa : 7/72aa Huyền không bị bệnh M, có dạng : (34/65AA : 31/65Aa=>Xác suất để Huyền có mang alen gây bệnh là 31/65 → (1) đúng

Để cặp vợ chồng sinh con bị bệnh họ phải là Aa x Aa ↔ có xác suất là 2/3 x 7/12 = 7/18 Cặp vợ chồng Aa x Aa sinh con trai, bị bệnh có xác suất: ¼ x ½ = 1/8 Vậy xác suất cặp vợ chồng trên sinh con thứ hai là trai, bị bệnh là: 7/18 x 1/8 = 7/144 → (2) đúng

Có 5 người biết chính xác kiểu gen. Đó là: Thành, Thủy, Hoa : Aa  Hùng, Thương : aa → (3) đúng

Hà có dạng: (3/7AA : 4/7Aa) Xác suất để Hà mang alen gây bệnh M là 4/7 → (4) đúng

Vậy cả 4 phát biểu đều đúng  

Vậy đáp án là A       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...