Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen quy định. Khi có mặt hai a len A- B- cho kiểu hình hoa màu đỏ, khi có mặt một trong hai alen A hoặc B cho hoa màu hồng, không có mặt cả hai alen A và B cho hoa màu trắng. Có bao nhiêu phép lai sau thu được ở đời con có tỷ lệ kiểu hình 1 đỏ : 2 hồng :1 trắng ?

(1) AaBb img1 aabb ;         (2)Aabb img2aaBb ;         (3)AaBb img3Aabb ;         (4)AABb img4aaBb ; (5)AAbb img5 XAaBb         (6)aaBB img6 AaBb;                 (7)AABb img7 Aabb;                 (8)AAbb img8 aaBb

A.

2                                         

B.

4                                                 

C.

6                                                 

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đời con có kiểu hình hoa trắng (aabb) => loại bỏ được các phép lai có cặp gen đồng hợp trội: (4), (5),(6),(7),(8)

Tỷ lệ hoa trắng img1 (1), (2) thoả mãn

(3) không thoả mãn vì img2    

Vậy đáp án đúng là A       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...