Ở một loài thực vật, khi cho cây quả đỏ lại với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 toàn cây quả đỏ. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 với tỉ lệ 56,25% cây quả đỏ: 43,75% cây quả vàng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây quả đỏ F1 giao phấn với 1 trong số các cây quả đỏ F2 có thể thu được tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

II. Ở F2 có 5 kiểu gen quy định cây quả đỏ.

III. Cho 1 cây quả đỏ F2 giao phấn với 1 cây quả vàng F2 có thể thu được F3 có tỉ lệ 3 cây quả đỏ : 5 cây quả vàng. IV. Trong số cây quả đỏ ở F2 cây quả đỏ không thuần chủng chiếm 8/9.  

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đời F2 phân ly kiểu hình 9 đỏ:7 vàng • đây là kiểu tương tác bổ sung, cây F1 dị hợp 2 cặp gen Quy ước gen: A-B- đỏ, A-bb/aaB-/aabb: quả vàng P: AABB x aabb → F1 AaBb

I đúng, khi cho cây quả đỏ F1 lai với cây quả đỏ có kiểu gen AABb hoặc AaBB sẽ cho tỷ lệ 3 đỏ:1 vàng

II sai, có 4 kiểu gen quy định quả đỏ

III đúng, phép lai AaBb x aaBb/ Aabb – 3 đỏ: 5 vàng

Vậy đáp án là B 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...