Ở một loài thực vật, hai cặp alen A, a và B, b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỷ lệ: 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài; alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với d quy định màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu phép lai cho tỷ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt là 56,25%?         

A.

A: 7

B.

B: 3

C.

C: 11

D.

D: 9

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 A-B-D- được phân tích thành 2 TH:

+ TH1: img2 A-B- x 1D- Hai cặp đầu là img3 và cặp sau làimg4 , vậy có 3 phép lai.

+ TH2: img5 A-B- img6D-

Hai cặp đầu được phân tích thành 2 THimg7 hoặc img8 (tính 1TH rồi nhân 2) img9 A chỉ có phép laiimg10, cặp sau 1B- có 3 TH làimg11 .

Cặp sau D- chỉ có 1 TH làimg12 . Như vậy có img13 phép lai. Tổng các phép lai là img14   

Vậy đáp án đúng là: D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...