Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa tím là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng; gen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số 20% ; giữa gen E và e với tần số 40%. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai img1  loại kiểu hình thân cao, hoa trắng, quả dài, màu đỏ chiếm tỉ lệ là:             

A.

18,75%.                        

B.

30,25%.

C.

1,44%.

D.

56,25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

AB/ab x AB/ab Có fB/b = 20%→ giao tử ab = 0,4 → kiểu hình aabb = 0,4 x 0,4 = 0,16 → kiểu hình A-bb = 0,25 – 0,16 = 0,09

DE/de x DE/de Có fE/e = 40%→ giao tử de = 0,3→ kiểu hình ddee = 0,3 x 0,3 = 0,09→ kiểu hình D-ee = 0,25 – 0,09 = 0,16

Vậy kiểu hình A-bbD-ee = 0,09 x 0,16 = 0,0144 = 1,44%  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...