Ở một loài thực vật, đột biến lệch bội không làm ảnh hưởng đến sức sống của các cá thể. Alen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các phép lai dưới đây: (1). Aaa x AAa (2). Aa x Aaaa (3). AAaa x Aaaa (4). AAaa x Aa (5). AAa x AAa (6). AAa x AAaa (7). AAaa x aaa (8). Aaa x AAaa Số lượng các phép lai tạo ra quần thể đời sau có cây quả vàng chiếm 8,33% là:

A. 2
B. 4
C. 3
D. 6
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: (1). Aaa x AAa vàng = ≈ 8,33% (2). Aa x Aaaa aaa = (3). AAaa x Aaaa aaaa = ≈ 8,33% (4). AAaa x Aa aaa = ≈ 8,33% (5). AAa x AAa aa = (6). AAa x AAaa aaa = (7). AAaa x aaa vàng = (8). Aaa x AAaa vàng = ≈ 8,33%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...