Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen là A và a. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội bằng hai lần tần số kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là

A.

0,2 và 0,8

B.

0,33 và 0,67

C.

0,67 và 0,33

D.

0,8 và 0,2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:- Khi quần thể cân bằng di truyền, ta có: AA = p2, Aa = 2pq - Theo bài ra, khi CBDT tần số kiểu gen AA = 2Aa nên ta có p2 = 2.2pq p = 4q (1) - Mặc khác p + q = 1 (2) Từ 1 và 2 → p(A) = 0,8 và q(a) = 0,2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...