** Ở một loài, khi lai giữa cây thân cao với cây thân thấp số liệu thu được F1 đều có thân cao, F2 xuất hiện tỉ lệ: 1651 cây thân cao : 383 cây thân thấp.

Kiểu gen của P là:

A.

AABB x aabb.

B.

AAbb x aaBB.

C.

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AAbb x aaBB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...