** một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so vi gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so vi gen d quy định hạt dài.

F1 phân li kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

A.

8.

B.

6.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8.

Tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 3 : 3 : 1 :1: 1 : 1 = (1 : 1)(3 : 3 : 1 : 1) = (1 : 1)(3 : 1)(1 : 1).

- Trường hợp 1 là: (1 : 1)(3 : 1)(1 : 1) có các sơ đồ lai

Cặp tính trạng màu sắc hoa chỉ có tỉ lệ 1 : 1 (không có tỉ lệ 3 : 1) là Aa x aa hoặc AA x Aa.

Cặp tính trạng hình dạng hoa có tỉ lệ 3 : 1 hoặc 1 : 1 là Bb x Bb hoặc Bb x bb

Cặp tính trạng hình dạng hạt có tỉ lệ 1 : 1 hoặc 3 : 1 là Dd x dd hoặc Dd x Dd

Kết hợp các cặp tính trạng ta có các phép lai: AaBbDd x aaBbdd; AABbDd x AaBbdd ; AaBbDd x aabbDd ; AABbDd x AabbDd.

- Trường hợp 2: (1 : 1)(1 : 1)(3 : 1) tương tự.

Vậy 2 trường hợp sẽ có 2 x 4 = 8 phép lai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...