Ở một loài động vật, locut A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành các phép lại như sau:

Phép lai 1. P: mắt đỏ img1 mắt nâuimg2  F1: 25% đỏ : 50% nâu: 25% vàng.

Phép lai 2. P: vàng img3  vàngimg4 F1: 75% vàng 25% trắng.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thứ tự trội đến lặn là: đỏimg5 nâuimg6 vàng img7 trắng.

II. Các cá thể P và F, trong hai phép lai 1 nêu trên đều có thể mang kiểu gen dị hợp

III. F1 trong cả hai phép lại đều có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1: 2: 1.

IV. Nếu lấy con mắt nâu P phép lại 1 lại với một trong hai con mắt vàng P ở phép lại 2 thì tỉ lệ mắt nâu thu được là 50%  

A.

1

B.

4

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phép lai 1 xuất hiện tỉ lệ 25% đỏ: 50% nâu: 25% vàng = 4 tổ hợp = 2 img12, chứng tỏ mỗi bên P trong phép lai này đều mang kiểu gen dị hợp. Nâu chiếm tỉ lệ 2/4 nên nâu là tính trạng trội so với đổ. Phép lai nâu x đỏ xuất hiện vàng chứng tỏ vàng là tính trạng lặn so với nâu và đỏ. Vậy, có thể xác định thứ tự từ trội đến lặn là: nâu (A1)img2 đỏ (A2) img3 vàng(A3).

Phép lại 2 xuất hiện tỉ lệ 75% vàng: 25% trắng.=4 tổ hợp = 2 img4 2, chứng tỏ mỗi bên P trong phép lai này đều mang kiểu gen dị hợp. Vàng chiếm tỉ lệ 3/4 nên vàng là tính trạng trội so với trắng. Vậy, có thể xác định thứ tự từ trội đến lặn là: vàng(A3)  img5vàng(A4). (1) sai.  Thứ tự từ trội đến lặn là nâu img6 đỏ →vàng

(2) đúng. Các cá thể trong hai phép lại P đều mang kiểu gen dị hợp. Phép lại 1: A1A3 img7A2A3 hoặc A1A3img8 X A2A4 hoặc A1A4 img9A2A3 ; Phép lai 2: A3A4 img10A3A4.

(3) sai. Trong phép lai 1, F1 có 4 kiểu gen với tỉ lệ 1: 1: 1:1, trong phép lai 2, F1 có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1: 2: 1.

(4) đúng. Nếu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lại với một trong hai con mắt vàng P ở phép lai 2 thì phép lai sẽ là A1A3 img11A3A4 hoặc A1A4 img12A3A4 nên tỉ lệ mắt nâu thu được là 50% (1/4 A1A3+ 1/4 A1A4).  

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...