Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng (gen nằm trên NST thường). Một cá thể lưỡng bội lông trắng giao phối với một cá thể lưỡng bội (X) thu được đời con đồng tính. Hỏi kiểu gen của (X) có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?         

A.

A: 1

B.

B: 3

C.

C: 2

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C         A: đen và  a: trắng         

Vì cá thể lưỡng bội lông trắng có kiểu gen là aa img2 để đời con đồng tính thì (X) phải có kiểu gen thuần chủng (AA hoặc aa) img3 kiểu gen của (X) có thể là một trong hai trường hợp.  

Vậy đáp án đúng là: C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...