Ở một loài cây, khi đem cây F1 có quả dài lai phân tích với cây có kiểu hình quả ngắn, thu được ở FB có 27 cây quả ngắn, 80 cây quả dài. Qui luật di truyền nào đã điều khiển tính trạng?

A.

Tương tác át chế.

B.

Qui luật phân li.

C.

Tương tác bổ sung.

D.

Tương tác cộng gộp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tương tác bổ sung.

FB thu được 27 cây quả ngắn : 80 cây quả dài ≈ 3 : 1 = 4 tổ hợp = 4 x 1=2 x 2.

Nếu là một cặp gen qui định một cặp tính trạng thì cây mang tính lặn không có 2 giao tử vậy tổ hợp chỉ có thể là sự giao phối của 2 cơ thể có số giao tử là 4 x 1.

→ Có hai cặp gen cùng tương tác qui định một cặp tính trạng và 2 gen trội cùng tương tác bổ sung tạo kiểu hình trội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...