Ở một loài cây, khi đem cây F1 có quả dài lai phân tích với cây có kiểu hình quả ngắn, thu được ở FB có 27 cây quả ngắn, 80 cây quả dài. Qui luật di truyền nào đã điều khiển tính trạng?

A.

Tương tác át chế.

B.

Qui luật phân li.

C.

Tương tác bổ sung.

D.

Tương tác cộng gộp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...