** Ở một loài cây ăn quả, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 603 cây hạt đỏ, quả dài : 199 cây hạt đỏ, quả ngắn : 202 cây hạt vàng, quả dài : 67 cây hạt trắng, quả ngắn. Biết kích thước quả do 1 cặp gen quy định.

Nếu tính trạng hạt vàng do gen B quy định, cách quy ước gen nào sau đây đúng?

A.

A-B- = aaB-: hạt đỏ; A-bb : hạt vàng; aabb : hạt trắng.

B.

A-B-: hạt đỏ; aaB-: hạt vàng; A-bb = aabb : hạt trắng.

C.

A-B- = A-bb : hạt đỏ; aaB-: hạt vàng; aabb : hạt trắng.

D.

A-B-: hạt đỏ; A-bb = aaB-:  hạt vàng; aabb : hạt trắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A-B- = A-bb : hạt đỏ; aaB-: hạt vàng; aabb : hạt trắng.

Quy ước: A-B- = hạt đỏ.

               aaB-: hạt vàng.

               aabb : hạt trắng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...