Ở Hà Nội, quần chúng tổ chức mít tinh tại Nhà hát Lớn khi nào?

A.

Từ ngày 18 - 8 - 1945.

B.

Từ ngày 17 - 8 - 1945.

C.

Từ ngày 19 - 8 - 1945

D.

Từ ngày 16 - 8 - 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ ngày 17 - 8 - 1945.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...