Ở gà, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu được F1; Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng?

A.

F2 có 5 loại kiểu gen

B.

F1 toàn gà lông vằn.

C.

F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 con lông vằn : 1 con lông không vằn.

D.

Nếu cho gà mái lông vằn (P) giao phối với gà trống lông vằn F1 thì thu được đời con gồm 25% gà trống lông vằn, 25% gà trống lông không vằn và 50% gà mái lông vằn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P:XaY  X  XAX-

Đặt TH con gà mái XAX- tính

Đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...