Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng , các gen phân li độc lập. Cho hai cây đâu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao; hoa đỏ 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ 12,5% cây thân cao; hoa trắng 12,5 % cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là  

A.

3:3:1:1

B.

2:2:1:1:1:1

C.

1:1:1:1:1:1:1:1

D.

3:1:1:1:1:1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án : B  F1 : 3 cao, đỏ : 3 thấp, đỏ : 1 thấp đỏ : 1 cao trắng Cao : thấp = 1 :1 => P : Aa x aa         F1 : 1Aa : 1aa Đỏ : trắng = 3 : 1 => P : Bb x Bb F1 : 1BB : 2Bb : 1bb Do các gen phân li độc lập nên tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là (1:1).(1:2:1) = 2:2:1:1:1:1    

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...