** chuột, khi nghiên cứu về màu sắc lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Người ta thực hiện một số phép lai và thu đưc kết quả như sau:

Phép lai 1: Cho chuột lông trắng x chuột lông trắng

→ F1: 78 chuột lông trắng : 12 chuột lông đen : 13 chuột lông xám.

Phép lai 2: Cho chuột lông trắng x chuột lông xám

 F1: 19 chuột lông trắng : 9 chuột đen : 10 chuột lông xám.

Phép lai 3: Cho chuột lông trắng x chuột lông đen

 F1: 48 chuột lông trắng : 35 chuột lông đen : 12 chuột lông xám.

Biết rằng chuột lông xám mang các gen đồng hợp lặn.

Kiểu gen của chuột bố mẹ trong phép lai 3 là:

A.

AaBb x AaBb.

B.

AaBb x aaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBb x aaBb.

Tỉ lệ kiểu hình của phép lai là 48 chuột trắng : 35 chuột đen : 12 chuột xám ≈ 4 : 3 : 1 = 8 tổ hợp = 4 x 2.

Chuột lông đen trong phép lai có gen B không có gen A vậy sẽ cho 2 loại giao tử → có kiểu gen aaBb. Chuột lông trắng trong phép lai cho 4 loại giao tử nên có kiểu gen AaBb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...