** Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội so vi gen a quy định quả vàng. Gen B quy định quả tròn là trội so vi gen b quy định quả bầu. Các gen liên kết hoàn toàn.

Tỉ lệ phân li kiểu hình 25% quả đỏ, bầu : 50% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, tròn xuất hiện ở phép lai:

A.

.

B.

hoặc .

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hoặc .

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 25% quả đỏ, bầu : 50% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, tròn.

Xét riêng từng cặp tính trạng ta có :

+ Tính trạng màu sắc quả đỏ : quả vàng = 3 : 1 → F1 có kiểu gen Aa x Aa.

+ Tính trạng hình dạng quả tròn : quả bầu = 3 : 1 → F1 có kiểu gen Bb x Bb.

Vì vậy cả hai cơ thể đem lai đều dị hợp tử và có kiểu gen.

Hoặc hoặc .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...