** Ở bướm tằm, khi lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đều kén dài, màu trắng. Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 có 1778 kén dài, màu trắng; 127 kén dài, màu vàng; 127 kén ngắn, màu trắng; 508 kén ngắn, màu vàng. Biết hai cặp gen Aa và Bb nằm trên NST thường quy định.

Phép lai chịu sự chi phối của quy luật nào?

A.

Phân li độc lập.

B.

Hoán vị gen.

C.

Liên kết gen.

D.

Phân li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hoán vị gen.

F1 (Aa, Bb) x (Aa, Bb). F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình tỉ lệ 70 : 5 : 5 : 20 ≠ 9 : 3 : 3 : 1. Suy ra hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...