Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?

 

 

A.

A. Quá độ trực tiếp

B.

B. Quá độ gián tiếp

C.

C. Quá độ nhảy vọt

D.

D. Quá độ nửa trực tiếp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quá độ trực tiếp 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...