Nung nóng m (gam) hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y ra thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sinh ra 3,08 (lít) khí H2 (ở đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 (lít) khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là:

A.

22,75.

B.

21,40.

C.

29,40.

D.

29,43.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

22,75.

n (phần 2)= = 0,375 mol; n (phần 1) = = 1,375 mol.

Do phần 2 giải phóng khí chứng tỏ Al dư Fe2O3 bị khử hoàn toàn thành Fe.

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe     (1)

Phần 2: Al + NaOH + H2 NaAlO2 + H2     (2)

          0,025                                          0,0375

Phần 1: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2        (3)

           0,025                                        0,0375

Fe + H2SO4  FeSO4 + H2

nFe (4) = n (4) = 0,1375 − 0,0375 = 0,1 mol.

nAl (1) = nFe (1) = nFe (4).2 = 0,2 mol.

n (1) = nFe (1) = 0,1 mol.

m = 27(0,2 + 2.0,025) + 160.0,1 = 22,75 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...