Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,25m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dụng V1 lít dung dịch HCl và khi khí thoát ra hết, thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1:

A.

2:3.

B.

3:5.

C.

3:4.

D.

5:6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xét giai đoạn nung X: Đặt số mol các chất trong X là KHCO3: a mol và CaCO3: b mol img1 

Các phương trình hóa học: img2 

Chất rắn Y gồm: K2CO3 (a/2 mol); CaO (b mol)

Y tác dụng với H2O dư: img3 

Dung dịch E tác dụng với HCl thu được khí img4 

Dung dịch E gồm KOH: 2b mol; K2CO3 dư: (a/2-b)=(3b/2-b) =0,5b mol img5 

Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch E: img6 

Khi bắt đầu thoát khí thì chỉ xảy ra (1),(2):                                  img7 

Khi khí thoát ra hết thì xảy ra cả (1), (2), (3):                                  img8  img9   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...