Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần 8?

A.

Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp

B.

Giải phóng dân tộc

C.

Tạm gác cách mạng ruộng đất

D.

Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...