Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định sơ bộ?

A.

Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên Hiệp Pháp

B.

Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Tưởng

C.

Hai bên cùng ngừng bắn ở Nam Bộ

D.

Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...