Nội dung nào sau đây, không là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec?

A.

Số lượng cá thể lớn, giao phối tự do.

B.

Có sự di nhập gen.

C.

Các loại giao tử, hợp tử đều có sức sống như nhau.

D.

Không chịu áp lực của chọn lọc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có sự di nhập gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...