Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác động của Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng (3-1921)?

A.

Giúp nhân dân Xô viết hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

B.

Hình thành nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước.

C.

Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

D.

Để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...