Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hai chất hữu cơ A, B (hơn kém nhau một nhóm -NO2). Khi đốt cháy hoàn toàn 2,34 (gam) hỗn hợp A, B tạo thành CO2, H2O và 255,8 (ml) N2 (27°C và 740 mm Hg). Vậy A, B lần lượt là:

A.

Nitrobenzen và 1,3-đinitrobenzen.

B.

Nitrobenzen và 1,3,5-trinitrobenzen.

C.

1,3-đinitrobenzen và 1,3,5-trinitrobenzen.

D.

Nitrobenzen và 1,4-đinitrobenzen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...