Những dạng đột biến cấu trúc làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể là

A.

mất đoạn và lặp đoạn.

B.

lặp đoạn và đảo đoạn.

C.

lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.

D.

đảo đoạn và chuyển đọan không tương hỗ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...