Những bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử? (1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền. (2) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit. (3) Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin. (4) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.           

A.

A: (1), (2), (4).

B.

B: (1), (2), (3).

C.

C: (2), (3), (4).

D.

D: (1), (3), (4).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN, của prôtêin; về mã di truyền... của các loài. Các loài có mối quan hệ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại. Các bằng chứng 1, 2, 3 là bằng chứng sinh học phân tử (4) là bằng chứng sinh học tế bào  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...