Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là:

A.

C2H2, C2H5OH, glucozơ, HCOOH.

B.

C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO, C2H2.

C.

C2H2, C2H4, C2H6, HCHO.

D.

Glucozơ, C2H2, CH3CHO, HCOOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Glucozơ, C2H2, CH3CHO, HCOOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...