Nhóm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là:

A.

Metyl fomiat, glucozơ, axit fomic, mantozơ.

B.

Glucozơ, axit axetic, anđehit oxalic, mantozơ.

C.

Fructozơ, saccarozơ, anđehit axetic, axit oxalic.

D.

Fomanđehit, fructozơ, xenlulozơ, axit fomic.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...