Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có:

A.

Cu2+.

B.

Cr3+.

C.

Ni2+.

D.

Cu2+, Cr3+, Ni2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu2+.

Cu2+ + 2NH3 +2 H2O → Cu(OH)2 +2NH4+

Sau đó Cu(OH)2+ 4NH3  → [Cu(NH3)4](OH)2 ↓      (màu xanh)

Cr3+ +3NH3 + 3H2O  →  Cr(OH)3  ↓ + 3NH4+  ( kết tủa màu lục xám)

Ni2+ + 2NH3  + 2 H2O → Ni(OH)2 ↓ + 2NH4+        ( kết tủa màu vàng).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...