Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch NaOH 1M + Na[Al(OH)4] 1,5M. Sau một thời gian thu được 7,8 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng là:

A.

200 ml.

B.

250 ml.

C.

400 ml.

D.

200 ml hoặc 400 ml.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...