Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch NaOH 1M + Na[Al(OH)4] 1,5M. Sau một thời gian thu được 7,8 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng là:

A.

200 ml.

B.

250 ml.

C.

400 ml.

D.

200 ml hoặc 400 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

200 ml hoặc 400 ml.

nOH = 0,1.1 = 0,1 (mol);  = 0,1.1,5 = 0,15 (mol); =  = 0,1 (mol).

H+ + OH H2O    (1)

0,1   0,1

 + H+ + H2O  Al(OH)3↓   (2)

Nếu  hết mà vẫn tiếp tục nhỏ thêm HCl vào:

Al(OH)3 + 3H+  Al3+ + 3H2O   (3)

TH1: (3) chưa xảy ra:

nH+ = nOH = 0,1 + 0,1 =0,2 (mol)  Vdd HCl =  = 0,2 lít = 200 (ml).

TH2: (3) xảy ra:

phản ứng − = 0,15 - 0,1 = 0,05 (mol).

nH+= nOH + 3tan = 0,1 + 3.0,05 + 0,15 = 0,4 (mol).

 Vdd HCl = 0,4 lít = 400 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...