Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong môi trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm:         

A.

A: FeO, NO2, O2

B.

B: Fe2O3, NO2, O2

C.

C: Fe3O4, NO2, O2

D.

D: Fe, NO2, O2  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình phản ứng nhiệt phân: 4Fe(NO3)2 img12Fe2O3 + 4NO2 + 5O2 img2 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm: Fe2O3, NO2, O2  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...